😷کلوپ پرورش اندام

Fitness_Club_fitness

Description / Rules

🌐 متشکل از اساتید و دانشجویان رشته های مختلف ورزشی💪🏻🏇🏊
چت غیر ورزشی ممنوع ❌
هرگونه تبلیغات ممنوع ❌
دریافت برنامه تمرینی و تغذیه زیرنظر مالک گروه👇

Previous articleMaths to Fitness
Next article21 Days Excercise Challenge

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here