ജിം ടിപ്സ് Gym Tips

Gym Tips

Description / Rules

*1: മറ്റുള്ളഅനാവശ്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത്.

2: ഗ്രൂപ്പിൽ അനാവശ്യ വോയിസ്‌
മെസ്സേജ് പാടില്ല. ?❌

3: ഗ്രൂപ്പിൽ പേർസണൽ ചാറ്റ് പാടില്ല. ?❌

4: അനാവശ്യമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. തെറി വിളി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്..

5: ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരും ഐക്കണും മാറ്റാൻ അഡ്മിൻ മാത്രമേ അധികാരം ഉള്ളു.

6: ആക്റ്റീവ് ആവാത്തവരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിമോവ് ചെയ്യപ്പെടാം

7: ഗ്രുപ്പിന്റെ നിബന്ധനക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും

Previous articleExtreme Fitness Group ?
Next articleAdmission Pak University

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here