📜වශ්ව ලෝකය📜 _General Knowledge

general-knowledge-sinhala

Description / Rules

මෙම සමූහය ඔබගේ දැනුම වර්ධනය සදහා වෙන් වූවකි.

⚡️⚡️members add කරලා තෑගි දිනාගන්න⚡️⚡️🎖🎊🎊

දෙස් විදෙස් කාලීන පුවත් සමගින් දිනපතා අප අවදියෙන්.

Previous article📖 General Knowledge
Next articleActive General Knowledge Telegram Group Links 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here