?වශ්ව ලෝකය? _General Knowledge

general-knowledge-sinhala

Description / Rules

මෙම සමූහය ඔබගේ දැනුම වර්ධනය සදහා වෙන් වූවකි.

⚡️⚡️members add කරලා තෑගි දිනාගන්න⚡️⚡️???

දෙස් විදෙස් කාලීන පුවත් සමගින් දිනපතා අප අවදියෙන්.

Previous article? General Knowledge
Next articleActive General Knowledge Telegram Group Links 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here