..♥?‍? සිහින සාගරේ ?‍?♥..

සහන-සගර

Description / Rules

?︎??︎??︎??︎??︎??︎꧂
✎﹏❤️ජොයින් වෙන්නකො?﹏✍
✎﹏?කො නිති ❤️﹏✍
✎﹏❤️මෙකෙ නැ එවා?﹏✍
✎﹏?අඩො වයි බන්?﹏✍
✎﹏❤️මෙකනම් පිසුවක් ❤️﹏✍

Previous articleLet’s Talk
Next articleاسلامک

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here